Vedtægter

§1
Foreningens navn, hjemmehørende i Kalundborg Kommune, er: Folkedanserforeningen Maj 1986 Høng.

§2
Det er foreningens formål, at søge gamle danse bevaret ved udbredelse gennem legestuer og kurser for alle aldersklasser, samt ved samarbejde med andre foreninger.

§3
5 medlemmer vælges til bestyrelsen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. Hvis dette ikke er muligt kan 5 bestyrelsesmedlemmer fungere som et forretningsudvalg. Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt med næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§4
Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes 1 gang årligt, først i marts måned, med mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden el. bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskabet.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af årskontingent.
  6. Valg.
  7. Eventuelt.

Formandens valgperiode er 1 år. Valgperioden for den øvrige bestyrelse er 2 år.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal tillige med 1 suppleant og 1 revisor.
Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal tillige med 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Alle valg foretages skriftligt, når blot et medlem ønsker dette.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før. Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 14 dage før dens afholdelse, for at være lovligt indvarslet.

§5
Regnskabet går fra 1/1 til 31/12. Medlemsåret går fra 1/9 til 31/8.
Årskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§6
Passive medlemmer er medlemmer, der ikke danser ved de almindelige danseaftener, men som ønsker et tilhørsforhold til foreningen. Passive medlemmer bliver orienteret om, hvad der sker i foreningen og bliver inviteret med til foreningens arrangementer. Årskontingentet for passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

§7
Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer, der har betalt kontingent til Danske Folkedansere og “Maj 1986 Høng” for indeværende medlemsår. På samme måde er aktive medlemmer valgbare til bestyrelsesposter og øvrige valg.

§8
Alle medlemmer i “Maj 1986 Høng” er automatisk medlemmer i Landsforeningen Danske Folkedansere. (DF)

§9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 2/3 af medlemmerne eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette. Indvarslingen sker med 8 dages varsel og med skriftlig dagsorden.

§10
Foreningen kan opløses, når dette vedtages på en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling med lovlig indvarsling og med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler sættes på en spærret konto i mindst 12 måneder i et pengeinstitut.
Midlerne skal bruges til oprettelsen af en ny folkedanserforening eller samarbejde med en anden folkedanserforening.

1. Maj 1986
Revideret: 1995, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007. 2017